Journalist- Gaelic News and Current Affairs

BBC

Glasgow/Inverness

JOB DETAILS
LOCATION
Glasgow/Inverness
POSTED
8 days ago

Tha BBC Naidheachdan a’tabhann naidheachdan Gàidhlig air rèidio, telebhisean, air loidhne agus na meadhanan sòisealta.

Tha duilleag BBC Naidheachdan againn air loidhne agus cunntasan air na meadhanan sòisealta.

Tha sgioba nan naidheachdan stèidhichte ann an grunn àiteachan air feadh Alba agus tha càirdeas sònraichte eadar sinn fhèin is an luchd-amharc is an luchd-èisteachd againn.

Tha sinn a’sireadh neach-obrach airson obair san sgioba-naidheachd, stèidhichte anns an oifis ann an Inbhir Nis neo Glaschu. Tha sinne airson cluinntinn bho dhaoine bhon a h-uile seòrsa àite is ceàrnaidh aig a bheil miann làidir a bhith ag obair ann an naidheachdan Gàidhlig.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants. Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Tha BBC Naidheachdan a’tabhann naidheachdan Gàidhlig air rèidio, telebhisean, air loidhne agus na meadhanan sòisealta.

Tha duilleag BBC Naidheachdan againn air loidhne agus cunntasan air na meadhanan sòisealta.

Tha sgioba nan naidheachdan stèidhichte ann an grunn àiteachan air feadh Alba agus tha càirdeas sònraichte eadar sinn fhèin is an luchd-amharc is an luchd-èisteachd againn.

Tha sinn a’sireadh neach-obrach airson obair san sgioba-naidheachd, stèidhichte anns an oifis ann an Inbhir Nis neo Glaschu. Tha sinne airson cluinntinn bho dhaoine bhon a h-uile seòrsa àite is ceàrnaidh aig a bheil miann làidir a bhith ag obair ann an naidheachdan Gàidhlig.

A’ rannsachadh, a’ cuir ri chèile agus ag aithris naidheachdan Gàidhlig.

A’ clàradh agus a’ gearradh ri chèile aithrisean naidheachd air rèidio, TBh agus dha na seirbheisean digiteach aig BBC Naidheachdan gu àrd ìre.

A’ leudachadh an luchd-amharc againn le bhith toirt sgeulachdan bho dhaoine nach eil cho mòr air an riochdachadh air na seirbheisean naidheachd againn gu aire an t-sluaigh.

A bhith ag obair gu h-èifeachdach mar phàirt de sgioba.

  • Tha ùidh mhòr agad ann an naidheachdan is cùisean làitheil.
  • Tha fìor dheagh chomasan Gàidhlig agad.
  • Tha thu cruthachail is - às dèidh trèanadh - bhiodh tu math air sgeulachdan a chuir ri chèile agus a’ lìbhrigeadh.
  • Tha thu math air a bhith ag obair mar phàirt de sgioba.
  • Tha thu deònach sgilean ùra ionnsachadh.
  • Tha ùidh agad anns na meadhanan sòisealta agus misneachail ann a bhith gan cleachdadh.
  • Tha tuigse agad air an luchd-amharc/luchd-èisteachd is mar a tha sin ag atharrachadh.
  • Tha thu misneachail gun deadh agad air sgilean craolaidh ionnsachadh gu àrd-ìre a thaobh a bhith air an aidhir - air rèidio agus telebhisean.

About the Company

BBC